Primární prevence

Poslání

Posláním primární prevence je poskytnout mladým lidem objektivní informace o závislosti nejen na drogách a jejích možných příčinách, vytvořit prostor pro vyjádření vlastních emocí a názorů, posilovat komunikační dovednosti a učit se zvládat tlak vrstevníků ve skupině a tím předcházet vzniku a rozvoji závislostí.

Služba je certifikována – Certifikát odborné způsobilosti č. 43/14/1/CE udělený MŠMT na dobu pěti let je platný do 8.1.2020.

Certifikát primární prevence

Organizace realizuje několik programů rozdělených dle cílové skupiny:

Projekt "Prevence a snižování napětí" pro žáky 9. tříd základních škol a kvart víceletých gymnázií

Cílem projektu je předcházení nebo oddálení prvního užití návykové látky, předcházení jinému rizikovému chování a zamezení jeho rozvoje poskytováním vyvážených informací z oblasti problematiky závislosti na návykových látkách a jiného rizikového chování, podpořením a zachováním negativního postoje žáků k návykovým látkám, osvojením dovedností podporujících zdravý životní styl a jejich využití nejen v průběhu programu, ale i v budoucnosti.

Skládá se ze 4 setkání během 1 školního roku:

PP I (2 vyučovací hodiny) – Základní informace z oblasti drogové problematiky
Cílem bloku je osvojení znalostí a dovedností podporujících a posilujících protidrogové postoje, zamezující či alespoň oddalující kontakt s návykovou látkou objasněním obrazů vytvořených tradováním nereálných příběhů a rozšířením orientace žáků v  oblasti drogové problematiky doplněním informací a propojením souvislostí.

PP II (2 vyučovací hodiny) - Skupinová práce zaměřená na témata žáků
Cílem bloku je rozšíření orientace v tématech rizikového chování, která žáky zajímají, doplnění a propojení souvislostí rizikového chování s oblastí závislosti na návykových látkách a orientace v základních otázkách zdravého životního stylu a jejich použití v běžném životě posílením pozitivního postoje k vlastnímu zdraví.

PP III (3 vyučovací hodiny) - Skupinová práce zaměřená na prevenci šikany a jiné formy zneužívání
Cílem bloku je podpora pozitivních vztahů ve třídě a předcházení vzniku šikany na středních školách, učilištích či v jiných kolektivech po ukončení ZŠ, uvědomění si vlastní role v kolektivu a prevence přenesení i změněných rolí do nového prostředí přiblížením pocitů agresora, oběti a svědka šikany a schopností bránit se nátlaku, manipulaci a v případě potřeby schopnosti situaci řešit.

PP IV (3 vyučovací hodiny) – Skupinová práce zaměřená na komunikační schopnosti a dovednosti
Cílem bloku je osvojení a uplatnění dovedností v oblasti efektivní komunikace (zejména asertivního odmítání, konstruktivní kritiky a řešení konfliktů) seznámením žáků se základy komunikace včetně asertivních dovedností a mezilidských konfliktů, orientací v tomto tématu a emocích s ním spojených, rolí sebevědomí při komunikaci a hledáním souvislostí tématu s rizikovým chováním.

Dlouhodobý program specifické primární prevence pro studenty 1. ročníků SŠ a SOU:

Cílem projektu je posílení a ukotvení protidrogového postoje a možné zamezení rozvoje závislosti na návykových látkách propojením a zastřešením souvislostí, posílením schopnosti argumentovat svůj názor a tím odolávat tlaku vrstevníků, podporou způsobilosti identifikovat příčiny vzniku závislosti a předcházení jim aplikací zdravého životního stylu.

Skládá se ze 3 setkání během 1 školního roku:

PP I (2 vyučovací hodiny) – Základní informace z oblasti drogové problematiky
Cílem bloku je posílení protidrogového postoje zastřešením a propojením souvislostí z oblasti problematiky návykových látek a objasněním představ o účincích a rizicích návykových látek vyplývajících z tradování nereálných příběhů.

PP II (2 vyučovací hodiny) – Příčiny vzniku závislosti
Cílem bloku je orientace v pocitech a situacích předcházejících vzniku závislosti, jejich prevence aplikací zásad zdravého životního stylu v běžném životě a předcházení vzniku či rozvoje závislosti způsobilostí žáků orientovat se ve vlastních pocitech a způsobilostí tíživé situace otevřeně řešit s blízkými či se specializovaným zařízením.

PP III (3 vyučovací hodiny) – Odolávání tlaku vrstevníků
Cílem bloku je posílení schopnosti vyjádřit a obhájit vlastní názor a protidrogový postoj k návykovým látkám orientací ve vlastních silných a slabých stránkách a sebezkušeností v odolávání tlaku vrstevníkům.

Vzdělávací seminář pro pedagogy (90 minut)

Vzdělávací semináře pro pedagogy jsou zaměřeny na poskytnutí základních informací z oblasti drog a závislostí (přehled závislostí, dělení drog, účinky drog) a na boření mýtů a předsudků. Probíhají formou interaktivního semináře a jejich součástí je také zodpovězení konkrétních dotazů pedagogů. Semináře mohou být zaměřeny také na konkrétní téma, které si objednavatel zvolí – pokud je to v kompetenci lektorů (dle vzdělání lektorů).
Cílem projektu je poskytnout pedagogům objektivní informace z oblasti užívání návykových látek, zbourat mýty a předsudky o návykových látkách, předat informace o možnostech řešení drogového problému a o organizacích poskytujících pomoc a dále předat informace o tom, co dělat a nedělat v případě zjištění, že žák užívá návykové látky.

Individuální poradenství

Poradenství je poskytováno zdarma, mohou jej využít mladiství ve věku 14 – 18 let nebo rodiče. Probíhá v prostorách Point 14 po předem domluveném termínu a může být zaměřeno na jakoukoli oblast sociálně nežádoucích jevů, které v důsledku mohou vést k užívání návykových látek.

Ceník:

 • Program pro ZŠ (4 setkání): 2500 Kč / 1 třída / 1 školní rok
 • Program pro SŠ (3 setkání) : 2000 Kč / 1 třída / 1 školní rok (3 setkání)
 • Vzdělávací seminář pro pedagogy: 1500 Kč/ 90 minut
 • Cena programu pro mimoplzeňské školy:
  Program pro ZŠ: 3000 Kč + cestovní výlohy / 1třída / 1 školní rok
  Program pro SŠ: 2500 Kč + cestovní výlohy / 1 třída / 1 školní rok

Programy selektivní primární prevence

Programy jsou určeny pro celý 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Věnují se bezpečnému pohybu v kyberprostoru a virtuálním drogám ve třídách, které jsou problematikou ohroženy. Podmínkou využití služby je popis situace v konkrétní třídě – z jakého důvodu je vnímáno ohrožení rizikovým chováním, na které se program zaměřuje:

Bezpečný pohyb v kyberprostoru

Program se skládá ze 3 setkání (2-3 vyučovací hodiny) v rozestupu zhruba 3 týdnů a je vhodný pro třídy 2. stupně ZŠ. Je zaměřený na bezpečné zacházení s internetem, sociálními sítěmi a informacemi z médií. Zaměřuje se na rizika s virtuální komunikací a kyberprostorem spojená (např. kyberšikana).

Virtuální drogy

Program se skládá ze 3 setkání (2-3 vyučovací hodiny) v rozestupu zhruba 3 týdnů a je vhodný pro třídy 2. stupně ZŠ. Je zaměřený na závislost na virtuálních drogách (zejména počítačových hrách), příčiny, důsledky a prevenci vzniku závislosti.

Programy selektivní primární prevence jsou realizovány zdarma.

Podpůrná skupina pro děti a mladistvé

Cílem podpůrné skupiny je podpora dětí a mladistvých v sociálním začleňování do vrstevnických skupin a získání dovedností pro jeho udržení v budoucnosti.
Konkrétněji:

 • Vytvoření bezpečného prostředí
 • Pozitivní zkušenost s vrstevnickou skupinou
 • Posílení sociálních dovedností
 • Podpora zdravého sebevědomí
 • Upevnění pozitivního smýšlení o sobě a druhých

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku 12-16 let, kteří mají potíže s navazováním vztahů, "zapadnutím" do kolektivu. Proto mohou být potenciálními oběťmi šikany a tíhnout k rizikovému chování. Skupina je tedy vhodná pro pasivnější jedince, pro které je potřebná podpora zdravého sebevědomí a nácviky komunikačních a jiných sociálních dovedností.

Podpůrná skupina je uzavřenou skupinou pro maximální počet deseti dětí a mladistvých a skládá se z 10 setkání, která probíhají 1-2x týdně (dle aktuálních potřeb skupiny) v odpoledních hodinách. Jedná se o růstovou skupinu – prevenci, nikoli terapii.

Děti a mladiství jsou do skupiny zapojeny na doporučení odborného zařízení (tj. např. PPP Plzeň, psychiatrická/terapeutická zařízení, školská zařízení, Probační a mediační služba apod.), které vyzdvihuje potřebnost služby pro konkrétního jedince. Pro zapojení do skupiny je třeba souhlas zákonného zástupce.

Služba je realizována zdarma.

Tým primární prevence

Denisa Holá

Vedoucí služby

Mgr. Denisa Holá

Email: hola@point14.cz
Tel. +420 777 256 136

Lektoři: Mgr. Aneta Rothová
Jana Jindrová
Bc. David Charvát
Mgr. Michaela Hlavová
Supervizor: PaedDr. et Mgr. Vladimír Blažek