Primární prevence

Poslání

Posláním primární prevence Point 14, z.ú. je předcházet vzniku závislosti a rozvoji jiného rizikového chování dospívajících posílením komunikačních dovedností, podporou sebedůvěry jedince a zdravých vztahů ve skupině.

Služba je certifikována – Certifikát odborné způsobilosti č. 43/14/1/CE udělený MŠMT na dobu pěti let je platný do 8.1.2020.

Certifikát primární prevence

Všeobecná primární prevence

Organizace Point 14, z.ú. nabízí certifikované programy všeobecné primární prevence. Programy jsou sestaveny tak, aby pružněji reagovali na potřeby a zapadaly do konceptů primární prevence škol. Doporučujeme kombinaci preventivních programů tak, aby lektoři pracovali se třídou více ročníků po sobě a tím se prevence více zefektivnila. Pedagog je součástí preventivních programů, sděluje potřebné informace o třídě lektorům tak, aby byl program přizpůsoben konkrétní třídě, po programu s lektory práci ve třídě reflektuje a získává doporučení pro další preventivní práci se třídou. Využít může zdarma metodické podpory ve všeobecné prevenci.

Programy jsou sestaveny pro realizaci prezenčně ve školách, v případě distanční výuky budou termíny zachovány a programy budou realizovány online ve zkráceném rozsahu – 60 minut každé online setkání se třídou.

Preventivní programy pro základní školy a víceletá gymnázia

Začínáme společně

Cílová skupina: 6. třída ZŠ, prima víceletých gymnázií
Rozsah: 6 hodin, 2-3 vstupy lektorů do tříd

Základem prevence rizikového chování v prostředí školy je bezpečné klima. Zdravé vztahy ve třídě by měly být utvářeny a podporovány v rámci pravidelných třídnických hodin. Třídní pedagog by při tvorbě nového kolektivu neměl zanedbat podporu při poznávání žáků a nastavit pravidla, která ve třídě vedou ke skupinové kohezi a zdravé dynamice. Přijetí a zvnitřnění norem chování a jednání ve třídě přispívá k přirozenému rozdělení rolí ve skupině, předchází konfliktům, nezdravým vztahům, které mohou bez včasné intervence přerůst v šikanu. Pokud se žáci ve třídě cítí bezpečně, je respektována jejich osobnost, názory, pocity a zároveň jsou schopni respektovat ostatní, při neshodách dojít ke společnému řešení, vzájemně si pomáhat a podporovat se, významně se snižuje riziko vzniku rizikového chování u jednotlivých žáků ve skupině. Právě v 6. třídě ZŠ vzniká nový kolektiv žáků. Program je nabízen pro realizaci v prostorách školy, ale také v rámci adaptačního kurzu a dle místa realizace je program přizpůsoben. Ideální je realizovat program na dvě části – první čtyřhodinová a návazná dvouhodinová, možné je ale také rozdělit program na tři části po dvou vyučovacích hodinách. Škola tak může podpořit poznávání žáků v rámci povinné školní docházky a následně na práci lektorů navázat v třídnických hodinách. Pedagogům je pro zvýšení efektivity programu nabízena metodická podpora.

Cena: 2500 Kč

Závislosti

Cílová skupina: 6. nebo 7. třída ZŠ, prima nebo sekunda víceletých gymnázií
Rozsah: 6 hodin, 3 vstupy lektorů do třídy

Organizace Point 14, z.ú. se prevencí závislostí zabývá více než dvacet let. Programy byly dříve určeny zejména pro cílovou skupinu 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ a SOU. Prevenci závislostního chování je ovšem vhodné se věnovat už v nižším věku. Z dlouholeté praxe je patrné, že na některých základních školách v Plzni se žáci v 9. třídách neorientují v účincích a rizicích návykových látek, příčinách vzniku závislosti a jejich řešení. Z toho důvodu vznikl program zacílený na mladší ročníky. Někteří žáci na druhém stupni základní školy experimentují s alkoholem, někteří kouří cigarety a jednotlivci vyzkoušeli i marihuanu.
Program pro 6. nebo 7. třídy je proto zaměřen zejména na prevenci užívání alkoholu, tabáku a marihuany. V dospívání žáci navazují nové vztahy, které jsou pro ně důležité, proto mohou experimentovat s NL – aby získali prestiž a přátele. V tomto věku se také objevuje fascinace dospělostí, což je také jeden z důvodů, který může vést k experimentování s návykovými látkami.
Žáci se v raném dospívání začínají více pohybovat na sociálních sítích a zajímají se o počítačové hry. Často ale nevědí, že na hrách může vzniknout závislost a to zejména v případě, kdy je pro ně obtížné najít vhodné zájmy, nudí se, necítí se mezi vrstevníky dobře, nemají kamarády, které si hledají právě v kyberprostoru. Program proto cílí i na netolismus a podporu zdravého trávení volného času.
Vhodné je navázat programem Drogy a hry, který je určený pro 8. nebo 9. třídy, zaměřuje se na nelegální návykové látky a navazuje na získanou základní orientaci v prevenci netolismu.

Cena programu: 2500 Kč

Drogy a hry

Cílová skupina: 8. nebo 9. třída ZŠ, tercie nebo kvarta víceletých gymnázií
Rozsah: 6 hodin, 3 vstupy lektorů do třídy

Období adolescence je obecně charakteristické sexuálním dozráváním, hledáním vlastní identity a sociálním učením. Cílová skupina se tedy setkává s novými rolemi, důležitější je vazba na vrstevníky a ztrátou vazby na rodiče dochází k nejistotě a ztrátě pocitu bezpečí. Otevírají se možnosti a vstup do dospělého světa, adolescent získává více svobody, tedy hranice musí nacházet a dodržovat sám.
Přelom mezi základní školou a dalším vzděláváním přináší nevyhnutelnou změnu, kterou obvykle dospívající vnímá ambivalentně. Dostává se z role dítěte a cítí se dospěleji, obvykle touží být dospělý. Zároveň se setkává s nejistotou a obavami z neznámého – nová role, pozice, nároky na nový způsob jednání, zodpovědnost, nový kolektiv, nová pravidla, jiné autority, nové povinnosti. Prázdniny po ukončení povinné školní docházky přinášejí určitý pocit svobody. Ten je umocněn i získáním občanského průkazu. Dospívající jsou v tomto období otevřeni změnám a experimentům. Pocit svobody ve spojení se ztrátou pocitu jistoty, bezpečí a obav ze vstupu do neznámého jsou faktory, které mohou zapříčinit projevy rizikového chování. Hranice a pocit jistoty každý jedinec získává svou vlastní cestou. Nezdravou variantou tak může být experimentování s návykovými látkami a to zejména v případě, že se dospívající s někým, kdo s návykovými látkami experimentuje, setká a tráví s ním čas. Pokud se však dospívající orientuje v této problematice, může si vytvořit vlastní názor a protidrogový postoj. Škála důvodů pro experimentování s návykovými látkami a vznik závislosti je široká a zároveň stejná pro vznik netolismu - další nevhodnou variantu útěku - do virtuálního světa, který naplní zejména potřebu pocitu jistoty a bezpečí. Tím může dojít ke vzniku a rozvoji závislosti na virtuálních drogách.

Cena programu: 2500 Kč

Šikana (nejen) přes internet

Cílová skupina: 6. nebo 7. třída ZŠ, prima nebo sekunda víceletých gymnázií
Rozsah: 6 hodin, 3 vstupy lektorů do třídy

Nový třídní kolektiv, který na některých školách v 6. třídě vzniká, sebou nese vysoké riziko vzniku šikany a kyberšikany. Žáci se poznávají a získávají svou roli ve skupině. Právě v této fázi vývoje skupiny a skupinové dynamiky se mohou objevit nezdravé vztahy a bez podpory třídního učitele a preventivních programů také aktéři šikany. Důležitá je proto prevence šikany a kyberšikany.
Žáci se v tomto věku začínají aktivně pohybovat po sociálních sítích, se kterými nemají zkušenosti. Neznají konkrétní jednání, kterým mohou po sociálních sítích někomu ublížit, často se mohou stát agresory kyberšikany v domnění, že se jedná pouze o zábavu – a to zejména v období stormingu (obvykle v 6.-7. třídě). Z toho důvodu je potřeba, aby žáci znali konkrétní jednání, které do kyberšikany spadá společně
s možným negativním vlivem na oběti tak, aby byli schopni empatie a podpořily se tak zdravé normy třídy. S nedostatkem znalostí a zkušeností s pohybem na sociálních sítích se pojí další riziko v souvislosti s kyberšikanou – žáci nemusí rozeznat, že jsou oběťmi kyberšikany a zároveň nevědí, jakým způsobem s takovou situací zacházet, jak pomoci sobě nebo oběti z pozice svědka.
Program se zaměřuje na prevenci šikany, kyberšikany a bezpečnou komunikaci na sociálních sítích.

Cena programu: 2500 Kč

Žijeme online

Cílová skupina: 8. nebo 9. třída ZŠ, tercie nebo kvarta víceletých gymnázií
Rozsah: 6 hodin, 3 vstupy lektorů do třídy

Žáci v období dospívání znají pojem „kyberšikana“, obvykle však pouze obecně – ubližování, vydírání, nadávání po internetu. Zároveň vědí, že do kyberšikany spadá šíření intimních fotografií. Ovšem ostatní konkrétní jednání, kterým se mohou dopouštět kyberšikany vnímají většinou jako zábavu nebo si neuvědomují jeho dopad na oběť. Z toho důvodu se nevědomě mohou dopouštět kyberšikany nebo nezasáhnout z pozice svědka v případě, že se s kyberšikanou vrstevníků setkají.
Pohyb na sociálních sítích je v dnešní době pro cílovou skupinu spojené s reálným životem. Komunikace a seznamování po internetu je běžnou záležitostí. Má své výhody, ale také rizika v případě, že se dospívající po sociálních sítích nepohybuje bezpečně. Období pandemie Covid-19 společně s distanční výukou ještě více podpořila „život“ žáků na internetu. Z toho důvodu je potřeba se více na kyberšikanu a bezpečné seznamování zaměřit.
Díky zkušenostem s pohybem na více sociálních sítích a navazováním vztahů po internetu žáci získávají prestiž mezi vrstevníky právě z toho důvodu, že se jedná o moderní způsob života. Dospívající se tak mohou
chtít vyrovnat spolužákům a kamarádům, ale bez dostatečných znalostí a dovedností se mohou rychle stát obětí kyberšikany či jiného kybernásilí (kybergrooming, kyberstalking, vydírání apod.). S ohledem na vývojovou psychologii je období dospívání spojováno s experimentováním a hledáním hranic, což může způsobit nebezpečné seznamování a sexting, který pak také může vést ke kyberšikaně a dalšímu rizikovému chování. Oběti často nedokážou situaci řešit, dochází tak k psychickým problémům, sociálním problémům (navazování vztahů), experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování či sklonům k ukončení života.
Prevence kyberšikany u této cílové skupiny je důležitá také z toho důvodu, že žáci ukončují povinnou školní docházku a stávají se součástí nového kolektivu na středních školách, učilištích či v zaměstnání. Při navazování vztahů a získávání pozice v nové skupině se tak mohou i nevědomky stát agresory či oběťmi kyberšikany.

Cena programu: 2500 Kč

Preventivní programy pro SŠ, SOU a gymnázia

Přátelé na střední

Cílová skupina: 1. ročník SŠ, SOU a gymnázií
Rozsah: 6 hodin, 2-3 vstupy lektorů do třídy

Základem prevence rizikového chování v prostředí školy je bezpečné klima. Zdravé vztahy ve třídě by měly být utvářeny a podporovány v rámci pravidelných třídnických hodin. Třídní pedagog by při tvorbě nového kolektivu neměl zanedbat podporu při poznávání žáků a nastavit pravidla, která ve třídě vedou ke skupinové kohezi a zdravé dynamice. Přijetí a zvnitřnění norem chování a jednání ve třídě přispívá k přirozenému rozdělení rolí ve skupině, předchází konfliktům, nezdravým vztahům, které mohou bez včasné intervence přerůst v šikanu. Pokud se žáci ve třídě cítí bezpečně, je respektována jejich osobnost, názory, pocity a zároveň jsou schopni respektovat ostatní, při neshodách dojít ke společnému řešení, vzájemně si pomáhat a podporovat se, významně se snižuje riziko vzniku rizikového chování u jednotlivých žáků ve skupině. Právě v 1. ročníku SŠ, SOU a gymnázií vzniká nový kolektiv žáků. Program je nabízen pro realizaci v prostorách školy, ale také v rámci adaptačního kurzu a dle místa realizace je program přizpůsoben. Ideální je realizovat program na dvě části – první čtyřhodinová a návazná dvouhodinová, možné je ale také rozdělit program na tři části po dvou vyučovacích hodinách. Škola tak může podpořit poznávání žáků v rámci povinné školní docházky a následně na práci lektorů navázat v třídnických hodinách. Pedagogům je pro zvýšení efektivity programu nabízena metodická podpora.

Cena programu: 2500 Kč

Drogy, vztahy, problémy

Cílová skupina: 1. ročník SŠ, SOU a gymnázií
Rozsah: 7 hodin, 3 vstupy lektorů do třídy

V dospívání dochází k vývojovým úkolům a změnám, které probíhají na všech úrovních jedince. Hledání hranic, zvědavost, nejistota, přehnaná kritika aj. mohou vést k experimentování s návykovými látkami a vzniku závislosti. Dospívající se často setkávají s vrstevníky, kteří návykové látky vyzkoušeli, mluví o nich, nabízejí drogu i zážitek, úlevu a příjemné pocity. Dospívající tak může být postaven do pozice, kdy na jeho rozhodnutí o užití či neužití drogy stojí získání či ztráta přátel. Dlouholetá praxe preventivních programů realizovaných na školách potvrzuje u žáků v Plzni a blízkém okolí nedostatek objektivních znalostí v oblasti závislostí. V prvních ročnících na středních školách znají žáci obecná rizika (závislost, poškození jater, bezdomovectví, smrt), ale nerozeznají účinky jednotlivých drog, konkrétní rizika a jak jim předcházet. Cílová skupina má ve všech případech zkreslené představy o účincích a rizicích drog, jako nebezpečné vnímají pervitin a heroin, zbytek je pro ně neohrožující zábava, protože „na houbičkách uvidíš růžové slony nebo velká kindervajíčka, ale nemůžeš umřít a bereš to jen občas pro zábavu, neskončíš na ulici jako na pervitinu“. Poskytnutí objektivních informací není přínosem pouze v získání určitého náhledu na problematiku, ale také zejména v možnosti vytvořit si vlastní názor žáků na problematiku a tím snížit vliv vrstevníků.
Jako důležitou dovednost vnímáme umět přijmout vlastní náladovost, přecitlivělost a negativní pocity. Přijetím vlastních potíží je možné nejen snížit nejistotu a úzkost z reakce okolí, ale také zvýšit snahu potíže řešit. Zároveň se tím dospívající učí empatii vůči pocitům druhých. Mizí předsudky o hlouposti a slabé vůli jedinců užívajících drogy.
Prožitkovou formou si žáci v rámci programu mohou vyzkoušet pocity při vlivu okolí, stát si za svým názorem, najít své silné a slabé stránky při odolávání tlaku vrstevníků a uvědomit si protektivní a rizikové faktory ve vztahu k závislosti.

Cena programu: 3000 Kč

Selektivní primární prevence

Programy selektivní prevence jsou určeny skupinám více ohroženým rizikovým chováním. Mohou jimi být např. nově vzniklé třídní kolektivy, třída žáků s SPU, nesoudržné kolektivy, skupiny dříve zasažené rizikovým chováním, třídy ZPŠ, dospívající v NZDM, DD apod

Konkrétní cíle a obsah programu je vždy přizpůsoben zakázce školy a je nutná spolupráce třídního učitele.
Program je v Plzni-městě realizován zdarma. Mimo Plzeň objednatel hradí pouze cestovní výlohy.

Program selektivní prevence "(Ne)bezpečný kybersvět"
pro 2 stupeň ZŠ a jiné skupiny adolescentů ve věku 12-16 let

Program je dlouhodobý a skládá ze třech až čtyř setkání s ideálním rozestupem 3-4 týdny mezi jednotlivými bloky v rámci jednoho školního roku. Počet bloků a délka programu je stanovena vždy na základě zakázky školy, stanovených cílech a cílové skupině. Obvykle je program sestaven z 9-12 vyučovacích hodin.

Cílem programu je získání dovedností dospívajících pro zachování bezpečí při pohybu v kyberprostoru, předcházení či zastavení projevů kyberšikany a podpora pozitivních vztahů ve skupině.

Program selektivní prevence "Začneme znovu"
pro 2. stupeň ZŠ a jiné skupiny adolescentů ve věku 12-16 let

Program je dlouhodobý a skládá ze třech až čtyř setkání s ideálním rozestupem 3-4 týdny mezi jednotlivými bloky v rámci jednoho školního roku. Počet bloků a délka programu je stanovena vždy na základě zakázky školy, stanovených cílech a cílové skupině. Obvykle je program sestaven z 9-12 vyučovacích hodin. Program je určen pro kolektivy s nezdravými vztahy jako prevence šikany nebo třídám, ve kterých se šikana objevila a byla školou řešena.

Cílem programu je nastavení nových pravidel ve třídě. Podporou jejich dodržování, společnými pozitivními zážitky žáků a nácviky sociálních dovedností se přispívá k rozvoji zdravých norem v kolektivu a prevenci šikany.

Vzdělávací semináře pro pedagogy, rodiče (90 minut)

Vzdělávací semináře je možné zrealizovat na aktuální témata, jako jsou návykové látky, závislost na počítačových hrách a sociálních sítích, kyberšikanu nebo komunikační dovednosti.

Cena semináře je 1500 Kč, v případě realizace semináře mimo Plzeň – město je cena navýšena o cestovní výlohy.

Individuální poradenství

Poradenství je poskytováno zdarma, mohou jej využít mladiství ve věku 14 – 18 let, pedagogové, rodiče.

Mladiství mohou využít poradenství s jakýmkoli tématem, které je trápí, se kterým si neví rady. Rodičům je nabízeno poradenství v oblasti závislostí u dětí a pedagogům navíc metodická podpora při realizaci programů primární prevence.

Tým primární prevence

Denisa Holá

Vedoucí služby

Mgr. Jana Scherberová

Email: scherberova@point14.cz
Tel. +420 777 662 222

Metodická vedoucí primární prevence: Mgr. Denisa Holá
Lektoři: Bc. David Charvát
Bc. Kristýna Menclová
Barbora Ciprová
Supervizor: Mgr. Marek Černý