Primární prevence

Poslání

Posláním primární prevence Point 14, z.ú. je předcházet vzniku závislosti a rozvoji jiného rizikového chování dospívajících posílením komunikačních dovedností, podporou sebedůvěry jedince a zdravých vztahů ve skupině.

Služba je certifikována – Certifikát odborné způsobilosti č. 43/14/1/CE udělený MŠMT na dobu pěti let je platný do 8.1.2020.

Certifikát primární prevence

Všeobecná primární prevence

Programy jsou určeny pro běžné kolektivy, které nejsou zasaženy některým z typů rizikového chování. Vzhledem k odbornosti pracovníků je možné program přizpůsobit i kolektivům více ohroženým rizikovým chováním. Na základě zakázky školy tam může být program upraven a realizován jako selektivní primární prevence (například pro ZPŠ, kolektivy dětí s SPU apod.).

Preventivní program "Závislost, kybersvět a vztahy"
pro 9. ročníky ZŠ

Program všeobecné primární prevence se zaměřuje nejen na závislost na návykových látkách, ale zejména také na závislost na virtuálním světě a další rizikové chování s kybersvětem spojené. Dodržuje zásady efektivní primární prevence a získané dovednosti žáků jsou zaměřené na komunikaci a asertivitu pro zdravé navazování vztahů a předcházení rizikovému chování (závislosti, šikana, kyberšikana).
Program se skládá ze čtyř setkání během jednoho školního roku v ideálním rozestupu 3-4 týdny mezi jednotlivými bloky. Termíny je možné časově přizpůsobit škole a zvolit tak vhodné vyučovací hodiny pro realizaci. Vyjma pátku probíhají programy vždy ve všední den.

Blok I. – Návykové látky (2 vyučovací hodiny)
Blok II. – Netolismus (2 vyučovací hodiny)
Blok III. – Šikana, kyberšikana (3 vyučovací hodiny)
Blok IV. – Komunikace a asertivita (3 vyučovací hodiny)

Cílem programu je získání potřebných znalostí a dovedností žáků pro předcházení vzniku rizikového chování.

Dílčí cíle:

 • Žáci se orientují ve zdravotních, psychických, sociálních rizicích a důsledcích užívání návykových látek a rozpoznají účinky drog na tělesné a rozumové funkce.
 • Žáci se orientují v příčinách vzniku závislosti na návykových látkách a virtuálních drogách a uvědomují si jejich společné znaky.
 • Žáci dovedou rozeznat rozdíl mezi běžným trávením volného času v kyberprostoru a závislostí na virtuálních drogách.
 • Žáci se bezpečně pohybují v kyberprostoru. Vnímají kyberšikanu jako příčinu vzniku závislosti jak na návykových látkách, tak virtuálních drogách.
 • Žáci jsou vybaveni dovednostmi v řešení šikany (kyberšikany). Jsou kompetentní nestát se aktérem šikany v novém kolektivu (nejen) na střední škole.
 • Žáci se orientují v tématu komunikačních dovedností a emocích s nimi spojených. Vnímají vliv nízkého sebevědomí při komunikaci na vznik rizikového chování.
 • Žáci jsou kompetentní v oblasti základní efektivní komunikace, zejména ovládají metody asertivního odmítání, konstruktivní kritiky a vyjádření a přijetí upřímné pochvaly.

Finanční spoluúčast školy
Cena programu (finanční spoluúčast) realizovaného v Plzni-městě je 2500,- Kč, tj. cena za 4 setkání s jednou třídou během jednoho školního roku.
Cena programu realizovaného ve školách mimo Plzeň-město je 3000,- Kč, tj. cena za 4 setkání s jednou třídou během jednoho školního roku. Cena je dále navýšena o cestovní výlohy.

Preventivní program "Drogy, vztahy, problémy"
pro žáky 1. ročníků SŠ a SOU

Program a jeho jednotlivé části vychází z definice, dělení, popisu a dalších souvislostí závislosti na návykových látkách. Zohledňuje vývojová i osobnostní specifika cílové skupiny, na kterou je zaměřen. Obsahuje setkání zaměřená na znalosti účinků a rizik jednotlivých druhů drog, příčiny vzniku závislosti a dovednosti v oblasti odolávání tlaku vrstevníků.
Program se skládá ze třech setkání během jednoho školního roku v ideálním rozestupu 3-4 týdny mezi jednotlivými bloky.
Program je možné časově přizpůsobit škole a zvolit tak vhodné vyučovací hodiny pro realizaci. Vyjma pátku probíhají programy vždy ve všední den.

Blok I. – Návykové látky (2 vyučovací hodiny)
Blok II. – Příčiny vzniku závislosti (2 vyučovací hodiny)
Blok III. – Odolávání tlaku vrstevníků (3 vyučovací hodiny)

Cílem programu je předcházení vzniku závislosti, vytváření a posílení protidrogového postoje žáků.

Dílčí cíle:

 • Žáci se orientují v zdravotních, psychických, sociálních rizicích a důsledcích užívání návykových látek a rozpoznají účinky drog na tělesné a rozumové funkce.
 • Žáci se orientují nejen v příčinách vzniku závislosti, rozumí také zásadnímu vlivu pocitů jedince na rozvoj závislosti.
 • Žáci znají možnosti zdravého řešení potíží a jsou schopni se obrátit na své blízké či specializované zařízení.
 • Žáci dovedou vyjádřit a obhájit vlastní názor, protidrogový postoj k návykovým látkám a přijmout za své rozhodnutí zodpovědnost.
 • Žáci si uvědomují si své slabé a silné stránky, které mohou jejich protidrogový postoj v životě ohrozit či posílit.
 • Žáci rozpoznají a dokážou se bránit manipulaci.

Finanční spoluúčast školy
Cena programu (finanční spoluúčast) realizovaného v Plzni-městě je 2000,- Kč,
tj. cena za 3 setkání s jednou třídou během jednoho školního roku.
Cena programu realizovaného ve školách sídlících mimo Plzeň-město je 2500,- Kč, tj. cena za 3 setkání s jednou třídou během jednoho školního roku. Cena je dále navýšena o cestovní výlohy.

Selektivní primární prevence

Program selektivní prevence je určen skupinám více ohroženým rizikovým chováním. Mohou jimi být např. nově vzniklé třídní kolektivy, třída žáků s SPU, nesoudržné kolektivy, skupiny dříve zasažené rizikovým chováním, třídy ZPŠ, dospívající v NZDM, DD apod.

Program selektivní prevence "(Ne)bezpečný kybersvět"
pro 2 stupeň ZŠ a jiné skupiny adolescentů ve věku 12-16 let

Program je dlouhodobý a skládá ze třech až čtyř setkání s ideálním rozestupem 3-4 týdny mezi jednotlivými bloky v rámci jednoho školního roku. Počet bloků a délka programu je stanovena vždy na základě zakázky školy, stanovených cílech a cílové skupině. Obvykle je program sestaven z 9-12 vyučovacích hodin.

Cílem programu je získání dovedností dospívajících pro zachování bezpečí při pohybu v kyberprostoru, předcházení či zastavení projevů kyberšikany a podpora pozitivních vztahů ve skupině.

Cíle a obsah programu je vždy přizpůsoben zakázce školy a je nutná spolupráce třídního učitele. Programem jsou tedy naplňovány konkrétní cíle, které je možné zahrnout mezi obecnější dílčí: Účastníci programu:

 • Orientují se v zásadách bezpečného používání sociálních sítí. Dodržují tyto zásady, nechovají se rizikově a udržují zdravé vztahy s vrstevníky v kyberprostoru.
 • Orientují se v oblasti znaků a druhů kyberšikany a dokážou ji rozpoznat. Rozumí podnětům, které vedou ke kyberšikaně a emocím s nimi spojeným.
 • Dokážou rozpoznat a zastavit šíření projevů kyberšikany.
 • Znají postup řešení v případě, že se stanou obětí či svědkem kyberšikany. Vědí, na koho se obrátit.
 • Jsou kompetentní nestát se aktérem šikany.
 • Respektují své vrstevníky a učí se vzájemné empatii.
 • Zdravě komunikují, spolupracují a tím přispívají k soudržnosti skupiny.
 • Navazují reálné zdravé vztahy i mimo skupinu.

Program je v Plzni-městě realizován zdarma. Mimo Plzeň objednatel hradí pouze cestovní výlohy.

Podpůrná skupina pro děti a mladistvé ve věku 13-18 let

Cílem podpůrné skupiny je podpora dětí a mladistvých v sociálním začleňování do vrstevnických skupin a získání dovedností pro jeho udržení v budoucnosti.

Konkrétněji:

 • Vytvoření bezpečného prostředí
 • Pozitivní zkušenost s vrstevnickou skupinou
 • Posílení sociálních dovedností
 • Podpora zdravého sebevědomí
 • Upevnění pozitivního smýšlení o sobě a druhých

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství, kteří mají potíže s navazováním vztahů, "zapadnutím" do kolektivu. Proto mohou být potenciálními oběťmi šikany a tíhnout k rizikovému chování. Skupina je tedy vhodná pro pasivnější jedince, pro které je potřebná podpora zdravého sebevědomí a nácviky komunikačních a jiných sociálních dovedností.

Služba je realizována zdarma.

Vzdělávací semináře pro pedagogy, rodiče (90 minut)

Vzdělávací semináře je možné zrealizovat na aktuální témata, jako jsou návykové látky, závislost na počítačových hrách a sociálních sítích, kyberšikanu nebo komunikační dovednosti.

Cena semináře je 1500 Kč, v případě realizace semináře mimo Plzeň – město je cena navýšena o cestovní výlohy.

Individuální poradenství

Poradenství je poskytováno zdarma, mohou jej využít mladiství ve věku 14 – 18 let, pedagogové, rodiče.

Mladiství mohou využít poradenství s jakýmkoli tématem, které je trápí, se kterým si neví rady. Rodičům je nabízeno poradenství v oblasti závislostí u dětí a pedagogům navíc metodická podpora při realizaci programů primární prevence.

Tým primární prevence

Denisa Holá

Vedoucí služby

Mgr. Denisa Holá

Email: hola@point14.cz
Tel. +420 777 256 136

Lektoři: Mgr. Aneta Rothová
Bc. Jana Jindrová
Bc. David Charvát
Mgr. Michaela Hlavová
Supervizor: Mgr. Jan Betlach