Terénní program

Poslání terénního programu

Terénní program Point 14, z.ú. se zaměřuje na aktivní vyhledávání uživatelů návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci motivují uživatele návykových látek ke změně současného životního stylu a k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog. Program tak přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Sociální služba je realizována na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 (registrovaná sociální služba)

Výčet základních činností je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé.

Služba se řídí Standardy kvality MPSV a RVKPP. V roce 2005 získala první Certifikát odborné způsobilosti RVKPP. Aktuální certifikát je platný do 18.6.2023.

Certifikát terenní program

Zásady poskytování služeb

 • dobrovolnost - uživatel služby se dobrovolně rozhoduje pro poskytované služby
 • nízkoprahovost - znamená dostupnost služeb zdarma, bez průkazu totožnosti, bez přihlášky, anonymně
 • rovný přístup - služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, náboženství, právní či společenské postavení, příslušnost k národnosti nebo etnické menšině, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti
 • mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana osobních a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • individuální přístup – pracovníci berou ohled na aktuální životní situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby
 • odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kvalifikací a praxí

Cílová skupina

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková kategorie klientů

 • dorost (od 18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let)

Cíle programu

 • Navázání kontaktu s klienty, kteří se vyskytují na drogové scéně
 • Minimalizace sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog a jiným rizikovým chováním
 • Omezování šíření infekčních nemocí
 • Motivace klienta k zapojení se do sítě sociálních, jiných odborných služeb a podpora sociálního začleňování klientů
 • Předcházení rizik spojených s taneční zábavou

Terénní program probíhá v Plzni a v regionálních městech – Nýrsku a Sušici.

Pracovníci jsou v terénu:

PO 8:00 – 14:00 Plzeň
ÚT (lichý týden)8:00 – 12:00 Plzeň
14:30 – 18:30 Sušice (2x měsíčně)
ÚT (sudý týden)8:00 – 12:30 Plzeň
14:00 – 17:00 Nýrsko (1x měsíčně)
ÚT (sudý týden)10:00 – 20:00 Plzeň (1x měsíčně)
ST 8:00 – 14:00 Plzeň
ČT 10:00 – 12:00 Čistý podchod
12:30 – 15:00 Plzeň

V případě potřeby můžete kontaktovat pracovníky na tel. 774 728 363 (stačí prozvonit, voláme zpět).

Tým Terénního programu

Mgr. Aneta Rothová

Vedoucí služby

Mgr. Aneta Rothová

Email: rothova@point14.cz
Tel. +420 777 570 647

Koordinátor programu: Bc. Šárka Sedláčková, DiS.
Terénní pracovníci: Mgr. Michal Mészáros
Petra Buračinská, DiS.
Supervizor: Mgr. Dana Šedivá

Práva klientů (PDF)

Specifické aktivity terénního programu

Čistý podchod

Projekt spočívá v úklidu podchodu u Centrálního autobusového nádraží v Plzni. Je realizován jednou týdně vždy dvěma terénními pracovníky a je určen pro 10 klientů terénního programu. Podporuje vybudování základních pracovních návyků a tím činí uživatele schopnější (v případě resocializace) k zapojení se na trh práce. Dále přispívá k celkové čistotě města Plzně pravidelným úklidem podchodu u Centrálního autobusového nádraží a podílí se na změně veřejného mínění a na změně přístupu občanů města Plzně k uživatelům návykových látek.

Be Safe

Projekt se zaměřuje na osoby experimentující či pravidelně užívající návykové látky, které nejsou v kontaktu s žádnou odbornou institucí. Jedná se o osoby pohybující se na taneční scéně. Projekt tak může působit jak preventivně, tak intervenčně v rámci snižování rizik užívání návykových látek. Projekt je vhodný jak pro klubovou scénu, tak pro open-air akce. Služba je vždy předem domluvená s promotérem nebo majitelem klubu a pracovníci akceptují a dodržují pravidla, na kterých se dohodli. Cílem je preventivní působení v oblasti zdraví a snižování rizik poskytováním Harmreduction služeb včetně základního informačního servisu a poradenství.

Volnočasové aktivity

Cílem volnočasových aktivit je pomocí strukturovaného programu podporovat klienty v aktivním odpočinku a zdravém trávení volného času. Jedenkrát měsíčně se klienti mohou zapojit do volnočasových aktivit, s jejichž programem jsou předem seznamováni (zejména pohybové hry). Při aktivitách vzniká vhodný prostor pro navázání vztahu s klientem spojeného s prací na motivaci ke změně životního stylu.

Pravidla pro podávání stížností (PDF)
Formulář pro podávání stížností (PDF)